Presunúť na hlavný obsah

Sadzobník daní a poplatkov

Na základe zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vyberá obec Ochodnica nasledujúce dane a poplatky:

Matrika

Názov Výška poplatku
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis 2 €
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list) 2 €
Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list) 3 €
Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list 5 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
Za uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €

Ohlasovňa pobytu

Názov Výška poplatku
Potvrdenie o pobyte osoby(trvalý a prechodný pobyt) 1 osoba - 5 €

Stavebný úrad

Názov súboru Formát, veľkosť
Sadzobník správnych poplatkov - stavebný úrad (PDF, 500 kB)

Dane a poplatky

Názov Výška poplatku
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny Fyzická osoba - 10 €
Právnická osoba - 100 €
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka 6,50 €
Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
Rybárske lístky 1-ročný - 7 €
3-ročný - 17 €
Evidenčná známka pre psa 1,65 €

Hrobové miesta

Názov Výška poplatku
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Jednohrob - 10 €
Dvojhrob - 18 €
Trojhrob - 25 €
Detský hrob - 3,50 €
Urnový háj - 30 €