Presunúť na hlavný obsah

Žiadosť, podnet, návrh, žiadosť

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť môžete podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad, Ochodnica 121, 023 35  Ochodnica 
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce: v sídle Obecného úradu, Ochodnica 121
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Ochodnici, kde bude s Vami spísaný úradný záznam

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať .

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
  • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon