Presunúť na hlavný obsah

Získavanie informácie

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Ochodnici.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Ochodnici v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať

  • Poštou na adresu: Obecný úrad, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica, Slovenská republika
  • Telefonicky: 041/4233121, 041/4233197
  • Faxom: 041/4233195
  • Na e-mail: obecochodnica@stonline.sk

Žiadosť o sprístupnenie informácií (pdf, 280 Kb)