Presunúť na hlavný obsah
  • Samospráva
  • Všeobecné záväzné nariadenia a smernice

Všeobecné záväzné nariadenia a smernice

Všeobecné záväzné nariadenia
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
VZN o povinnosti povodňovej ochrany 104 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o veréjných kultúrnych podujatiach 170 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o poplatkoch za školstvo 140 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o poplatkoch obce za úkony 114 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o miestnych poplatkoch 66 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o komunálnom odpade 104 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 251 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Ochodnica 241 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Ochodnica 397 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o verejnom poriadku 494 KB 30. 05. 2019 pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ochodnica 1.08 MB 30. 05. 2019 pdf
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ochodnica 282 KB 30. 05. 2019 pdf
Smernice
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ
Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica 100 KB 04. 06. 2019 pdf
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na I. polrok 2019 151 KB 30. 05. 2019 pdf
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov súboru Veľkosť Nahrané Typ