Presunúť na hlavný obsah

Informácie o samospráve

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce

Obec Ochodnica sa zriadila zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990.

Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou SR
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods. 2 Ústavy SR)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Ochodnica sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány

Komisie obecného zastupiteľstva a to:

  • Komisia výstavby a územného plánu
  • Komisia sociálna a zdravotná
  • Komisia ochrany verejného poriadku
  • Komisia životného prostredia
  • Komisia pre mládež a šport
  • Komisia kultúry a školstva

Starosta obce Ochodnica je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.