Presunúť na hlavný obsah
 • Úradné oznamy
 • Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy

-

Riaditeľka Materskej školy, Ochodnica č.355 po dohode so zriaďovateľom Obcou Ochodnica predkladá:

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy, Ochodnica č.355 na školský rok 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,
 • ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Prednostne sa prijíma

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole prípadne je ho možné stiahnuť v prílohe tejto stránky.

Miesto podávania žiadosti

Materská škola, Ochodnica č.355.

Termín

od 30.4.2019 do 20.5.2019 v čase od 10:00 do 12:00.

Rozhodnutie

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2019/2020 vydá riaditeľka materskej školy do 30. júna 2019.

V Ochodnici, dňa 15.03.2019

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka materskej školy